Калкулатор паушалног пореза

Када ће се сматрати да не постоји законски основ за отказ уговора о раду од стране послодавца?

Отказ ће се сматрати незаконитим ако послодавац запосленом откаже уговор о раду због:    • привремене спречености за рад услед болести, несреће на раду или професионалног обољења    • коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета    • одслужења или дослужења војног рока    • чланства у политичкој организацији или синдикату    • пола, језика, националне припадности, социјалног порекла, вероисповести, политичког или другог уверења        или неког другог личног својство запосленог