Калкулатор паушалног пореза

Како да окончаш ликвидацију?

Усвајање одлуке о окончању ликвидацијеВеома је важно напоменути да можеш да окончате ликвидацију само ако су правно окончани сви поступци који за правну последицу могу имати какву обавезу друштва и измирења свих тих обавеза.Уколико је то случај, скупштина друштва треба да усвоји сва документа која је припремио ликвидациони управник, наведена у   и то одлуком о окончању ликвидације. Одлука о окончању ликвидације се доноси на исти начин, односно истом већином како је иницијално донета одука о ликвидацији   и она представља основ за брисање друштва из регистра привредних субјеката.Поред тога, најкасније у року од 60 дана од дана окончања поступка ликвидације, морате да поднесете пореску пријаву и порески биланс друштва, са стањем на дан окончања поступка ликвидације, у чему ће помоћи рачуновођа.

Предаја пословних књига и документацијеПоред имовине која остаје након окончања ликвидације, иза друштва остају пословне књиге и остала документација. Пословне књиге и документа морате да повериш на чување лицу које има пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије, тако да буду доступни на територији Републике Србије. Зато је важно да пре окончања ликвидације ангажујеш лице које испуњава наведене услове. У зависности од обима документације, можете да ангажујете и неку од компаније чија је основна делатност архивирање и чување документације.Скупштина треба да донесе одлуку о имену и адреси лица коме ће поверити пословне књиге и документа друштва на чување. У случају да скупштина не донесе одуку о имену и адреси лица коме ће поверити пословне књиге и документа друштва на чување, ту одлуку може заменити и писана изјава ликвидационог управника.Податке о лицу такође треба да се региструје код Агенције за привредни регистар, што се ради приликом подношења регистрације пријаве брисања.