Калкулатор паушалног пореза

Како да извршиш брисање друштва код Агенције за привредне регистре?

Како би друштво избрисао из регистра привредних субјеката, потребно је да Агенцији за приватни регистар поднесе следећу документацију:

 • регистрацију пријаве за брисање из регистра након окончања поступка ликвидације
 • одлуку скупштине друштва о окончању поступка ликвидације
 • извештај ликвидационог управника о спроведеној ликвидацији
 • изјава ликвидационог управника да су све обавезе друштва на основу пријављених потраживања измирене у потпуности и да се против друштва не воде други поступци
 • одлуку о подели ликвидационог остатка друштва
 • одлуку друштва о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување или изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица.
 • доказ о престанку пореских обавеза издат од стране надлежног пореског органа, који није старији од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра и то:
  • уверење које издаје надлежна организациона јединица Пореске управе, тј
  • уверење пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе
 • доказ о уплати накнаде за брисање привредног субјекта у износу од 3.000 динара

Треба да обратиш пажњу да је рок да прибавиш доказ о престанку пореских обавеза пре подношења регистрационе пријаве веома кратак и износи 5 дана. Агенција за приватни регистар не сме вршити брисање уколико су потврде старије од 5 дана. Такође, брисање из регистра није могуће у случају да се врши пореска контрола друштва, и спроводи радње пореске полиције.