Калкулатор паушалног пореза

Који су наредни кораци када стигне пријава потраживања?

Након што се објави оглас о покретању ликвидације, повериоци ће почети да достављају своја пријаве потраживања. У обавези си да све приспеле пријаве евидентираш у листу пријављених потраживања и да сачиниш листу признатих и оспорених потраживања.У овој листи мораш да евидентираш и потраживања повериоца:

  • чије је потраживање утврђено извршном исправом (извршна судска одлука или поравнање, уговор о хипотеци, извод из Регистра залоге и друге извршне исправе у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу)
  • у вези са чијим потраживањем је покренута парница против друштва пре почетка ликвидације

иако ови повериоцу немају обавезу пријављивања потраживања, већ се њихова потраживања сматрају аутоматски пријављеним.

Након што анализираш пристигле пријаве потраживања, у року од 30 дана од дана пријема, можеш да оспориш потраживање повериоца. Разлози оспоравања могу да буду различити – можда сматраш да потраживање уопште није настало (на пример, нису извршене услуге, није закључен уговор и сл.) или да постоји грешка у износу потраживања. У овом случају, морате о томе у истом року да обавестите повериоца уз образложење зато му оспоравате потраживање.

Пример: Привредно друштво Књига доо ти је пријавило потраживање у износу од 1.200 динара на основу купопродајног уговора који је закључио са друштвом, ради испоруке 10 примерака књиге чија је појединачна вредност 100 динара. С обзиром да је укупна вредност књиге по уговору била 1.000 динара, поверилац је пријавио потраживање које превазилази уговорени износ. У овом случају, потребно је да у року од 30 дана од пријема пријаве потраживања писаним путем оспориш потраживање у износу од 200 динара уз навођење разлога за оспоравање.

Када поверилац прими обавештење да си му оспорио потраживање, има рок од 15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању да покрене поступак пред надлежним судом и да те у истом року о томе писаним путем обавести. У супротном, тај поверилац губи право да наплати потраживање.