Калкулатор паушалног пореза

Обавеза документовања остварености услова

Документација коју мораш да имаш у тренутку подношења пореске пријаве пореза на добит И пореског биланса да би остварио право на умањење пореске основице укључује:

 1. потврду о депоновању софтвера или доказ да је поднета пријава за депоновање софтвера
 2. документацију коју си поднео Заводу за заштиту интелектуалне својине приликом подношења захтева за депоновање ауторског дела
 3. евиденцију прихода које си остварио уступањем програма на коришћење (без преношења свих права на програму)
 4. уговоре на основу којих си обезбедио коришћење свог софтвера трећим лицима
 5. фактуре за коришћење софтвера
 6. изјаву законског заступника твог друштва или твоју изјаву уколико си предузетник да пријава за депоновање ауторског дела није одбачена и извод са интернет странице Завода за заштиту интелектуалне својине којим се потврђује статус пријаве за депоновање софтвера на последњи дан пореског периода
 7. опис пројекта на основу ког је настао програм који си депоновао, који укључује опис фаза пројекта и план набавке за спровођење пројекта
 8. евиденцију укупних трошкова које си имао у фази истраживања и развоја која је претходила развоју софтвера, коју је потребно мапирати према пословним књигама, односно назначити на којим рачунима су такви трошкови евидентирани
 9. уговоре са трећим лицима у периоду истраживања и развоја
 10. додатну документацију која се односи на трансакције са повезаним лицима, документацију у вези са регистрацијом повећања капитала при Агенцији за привредне регистре уколико је твој бизнис стекао ауторско дело на основу повећања капитала или статусе промене, документацију у вези са депонованим програмом претходног власника, уколико постоје
 11. изјаву законског заступника да је евиденција о укупним трошковима у фази истраживања и развоја комплетна

Коришћење овог подстицаја подразумева једну процедуру која му претходи (депоновање ауторског дела) и обимно извештавање о приходима и трошковима који су били саставни део пројекта на основу ког је настало ауторско дело за које остварујеш овај подстицај. Због тога је битно да, уколико размишљаш о коришћењу овог подстицаја, редовно евидентираш све неопходне информације и да на време почнеш с прикупљањем све потребне документације.