Калкулатор паушалног пореза

Забрана пушења у затвореном простору

Опште обавезе у вези са забраном пушења које има сваки послодавац односе се на:

 

 • Предузимање мера ради забране пушења у затвореном простору и истицање знака забране пушења     Уколико се одлучиш да обезбедиш посебну просторију у затвореном простору у којој ће бити дозвољено пушење, она мора бити одвојена од осталих пословних просторија и имати вентилациони систем који је одвојен од вентилационог         система осталих делова пословног простора (у том случају постоји обавеза да се у тој просторији истакне знак да је пушење дозвољено). Дакле, није неопходно да обезбедиш ову просторију, али ако се за то одлучиш, у наставку можеш        да сазнаш више о условима које та просторија мора да испуни:Услови које треба да испуњава посебна просторија за пушење су:
  • испред просторије треба да буде постављена ознака „Просторија за пушење“ уз назначење броја лица који је могу користити у исто време, зависно од капацитета вентилационог система
  • вентилациони систем у просторији намењеној за пушење мора бити у оперативном стању да би она могла да се користи – уколико постоје било какви кварови система који онемогућавају вентилацију, потребно је то истаћи на улазу у просторију и онемогућити њено коришћење до поправке квара
  • просторија за пушење мора бити одвојена од осталих просторија зидовима и вратима која се затварају са одвојеним вентилационим системом у односу на вентилациони систем за остале пословне просторије, тако да дувански дим из просторије за пушење не може ући у остале просторије.)
 • Контролу поштовања забране пушења од стране одговорног лица (најчешће директор у друштву са ограниченом одговорношћу или предузетник)Контрола забране пушења у затвореном пословном простору може се поверити и неком од запослених доношењем посебне одлуке од стране директора или предузетника. Име одговорног лица мора бити истакнуто у пословним просторијама, укључујући његов контакт ради пријављивања кршења забране пушења.Лице задужено за контролу забране пушења има следеће обавезе:
  • да надгледа и контролише забрану пушења
  • да информише лице које конзумира цигарете у просторији која за то није предвиђена о обавези да одмах престане с пушењем, односно да обезбеди да се то лице удаљи из пословних просторија уколико на усмено обавештавање о забрани пушења не поступи у складу са забраном пушења
  • уколико је у питању запослено лице које конзумира цигарете у простору који није за то предвиђен, предложи покретање поступка за утврђивање повреде радне дисциплине

У случају кршења забране пушења, лице које је директор или предузетник овластио да контролише усклађеност са овом забраном има обавезу да припреми извештај о кршењу забране и достави га директору, односно предузетнику, без одлагања. Овај извештај се мора чувати најмање 12 месеци.

Надлежни инспектор има право да:

 • казни новчаном казном од 5.000 динара на лицу места за прекршај физичко лице које пуши у затвореном простору ван за то предвиђене просторије
 • казни новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара за прекршај друштво са ограниченом одговорношћу, односно да изрекне казну од 300.000 до 500.000 динара предузетнику:
  • који не спроводи обавезу забране пушења у затвореном простору
  • који обезбеђује пушење у затвореном простору без обезбеђења посебне просторије у којој је дозвољено пушење која испуњава услове прописане законом
  • уколико не истакне знак за забрану пушења у просторијама у којима је забрањено пушење односно знак да је пушење дозвољено у просторији која је за то предвиђена
  • уколико не истакне име лица задуженог за контролу пушења и његов контакт
  • ако не сачини извештај о повреди забране пушења када утврди повреду, односно ако не чува извештај најмање 12 месеци од дана када је сачињен, односно ако се у простору у коме је пушење забрањено затекне лице које пуши
  • У случају кажњавања друштва са ограниченом одговорношћу за прекршаје од а)-е) директор се може казнити новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара