Калкулатор паушалног пореза

Преузетник са самоопорезивањем стварног прихода

У овом случају, основица за плаћање пореза се одређује као разлика између прихода и расхода предузетника на месечном нивоу. На тај износ се плаћа:

  1. порез на приход од самосталне делатности у износу од 10%
  2. допринос за обавезно социјално осигурање (за обавезно пензијско и инвалидско осигурање – 25%; за обавезно здравствено осигурање – 10,3%; за осигурање за случај незапослености – 0,75%).

Износ доприноса за обавезно социјално осигурање, независно од оствареног дохотка у том месецу, мораш да платиш бар на најнижу основу утврђену у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, Најнижа основица за уплату доприноса за лица укључена у обавезно осигурање се мења сваке године у складу са критеријумима прописаним наведеним законом. У било ком тренутку можете да се информишете о важећим износима основице на интернет страници Републичког завода за пензијско и инвалидско осигурање .

Износ доприноса за обавезно социјално осигурање, независно од оствареног дохотка у том месецу, мораш да платиш бар на најнижу основу утврђену у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, Најнижа основица за уплату доприноса за лица укључена у обавезно осигурање се мења сваке године у складу са критеријумима прописаним наведеним законом. У било ком тренутку можете да се информишете о важећим износима основице на интернет страници Републичког завода за пензијско и инвалидско осигурање.

Када разматраш ову опцију, имај у виду следеће:

  1. У случају да желите да организујеш своје пословање у форми предузетника са самоопорезивањем, порезе и доприносе ћеш плаћати на цео износ дохотка који остварујеш у одређеном месецу
  2. Предузетници са самоопорезивањем стварног прихода имају обавезу вођења пословних књига

    Овај порески модел ће бити одговарајући за твоје пословање само ако не остварујеш значајнији износ прихода или твоје пословање не остварује сталне приходе, већ износ прихода осцилира зависно од месеца.