Калкулатор паушалног пореза

Који порези се плаћају на основу ЕСОП-а?

Уколико је ово право дато запосленима, друштво је ослобођено плаћања пореза и доприноса уколико:

  • су основ, начин и услови стицања удела по овом основу уређени општим актом послодавца, уговором о раду, посебним споразумом или на други начин
  • се датум стицања права на сопственим уделима друштва и проценат удела могу утврдити
  • у року од две године од дана стицања удела запослени
    • не пренесе удео на послодавца или неко друго лице
    • не престане да ради за послодавца, изузев ситуације када на престанак радног односа нису утицали и запослени ни послодавац

У супротном, друштво ће имати обавезу да плати порез и доприносе за обавезно социјално осигурање на разлику између тржишне вредности удела и цене која је за њега плаћена.