Калкулатор паушалног пореза

Право на рефундацију трошкова

Уколико запошљавате лица са инвалидитетом, имате право на рефундацију одређених трошкова у следећим ситуацијама:

 • право на рефундацију трошкова зараде лица која запосленом лицу са инвалидитетом пружа стручну помоћ на послуОви трошкови обухватају:

   

  • трошкове исплаћене нето зараде, за пун фонд радних сати, односно сразмерно број радних сати пружене стручне подршке у односу на месечни фонд радних сати до 50.000 динара месечно и
  • трошкове припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање

Дакле, лице које пружа стручну помоћ особи са инвалидитетом такође мора бити запослено, и то најкасније до дана запошљавања особа са инвалидитетом. Уз то, мора имати најмање средње образовање и 12 месеци радног искуства у обављању послова пружања стручне помоћи.

 • право на рефундацију трошкова прилагођавања радног местаПраво рефундације по овом основу се односи на ситуацију када су имали додатне трошкове у смислу техничког опремања радног места, прибављања средстава за рад која ће користити запослено лице са инвалидитетом и другог прилагођавања простора за рад. Износ рефундације који можете остварити по овој основи не може прећи 400.000 динара за једног запосленог. Рефундација се врши у складу са проценом висине оправданих трошкова који морају бити у складу са радном способношћу лица са инвалидитетом и максималном висином рефундације коју може тражити један послодавац у складу са правилима о државној помоћи

Услови који треба да се испуне да би се пријавио на конкурс су следећи:

 • запошљаваш особу са инвалидитетом која је пријављена на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање
 • поднео си захтев за рефундацију са пратећом документацијом у року од 30 дана од дана заснивања радног односа са особама са инвалидитетом
 • лице за које се подноси захтев има статус особе са инвалидитетом која се запошљава под посебним условима (односно донето је решење о процени радних способности и могућности запослења или одржања запослења којим је утврђен 2. степен тешкоћа и препрека у раду)
 • обављаш делатност минимум 3 месеца пре подношења захтева за рефундацију трошкова подршке
 • запослио се најмање једно лице у последњем три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев
 • редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање