Калкулатор паушалног пореза

Када се подносе пријаве за овај подстицај

Пријаву за коришћење овог подстицаја подносиш једном годишње у периоду од 15-30. септембра за исплаћене зараде за 12 месеци пре подношења пријаве.Пријава се подноси на обрасцу који можеш наћи на следећем линку . Уз пријаву, треба да доставиш и:

  • име, презиме, ЈМБГ или евиденциони број за странце, обрачун у којем се исказује 70% обрачунатог и уплаћеног пореза на зараде за запослено новонастањено лице и 100% обрачунатих и уплаћених доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за зараде на које се односи пријава за подстицај , са извештајем овлашћеног ревизора који поседује осигурање од професионалне одговорности, којим се потврђује тачност таквог обрачуна
  • писану изјаву на српском језику или на језику запосленог новонастањеног лица са преводом на српски језик, којом то лице под кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са послодавцем није боравио на територији Републике Србије више од 180 дана (изјава се доставља једино приликом прве пријаве за подстицај која се односи на конкретно лице)

О пријави одлучује Министарство привреде у року од 120 дана од 30. септембра за сваку годину за коју се подноси пријава, ау случају одлуке о исплати подстицаја, Управа за трезор врши уплату на наменски рачун послодавца у року од 45 дана након истека рока за доношење одлуке. .