Калкулатор паушалног пореза

Начин, рокови, и дејство побијања

Радње стечајног дужника се побијају најчешће подношењем тужбе (а могу се побијати и противтужбом или приговором у судском поступку). Тужбу могу поднети поверилац и стечајни управник, у име и за рачун стечајног дужника односно стечајне масе.Уколико повериоци подносе тужбу, тужба се подноси против лица са којим је закључен неки правни посао (као и његовог наследника и правног следбеника, односно лица која по одређеном основу преузимају његова права и обавезе) и против стечајног дужника.

  • Рачунање рокова за побијање радног стечајног дужника

Рокови за побијање радног стечајног дужника се рачунају уназад. Приликом рачунања, иде до дана који по броју одговара дану подношења предлога за побијање (нпр. ако је тај дан 18. одређеног месеца, рок се рачуна до 18. дана месеца који претходи том дану уназад, зависно од броја месеци у којима се може побијати одређена радња). Уколико се предлог подноси 31. дана одређеног месеца, месец који претходи том дану иу коме се завршава рок за побијање има 30 дана, рок се завршава 30-ог дана тог месеца.Сматра се да је правни посао закључен онда када су испуњени услови за његову пуноважност, а ако је за пуноважност неког правног посла потребан упис у земљишну књигу или у посебан регистар, од дана када је поднет захтев за упис или регистрацију надлежном органу.

  • Дејство побијања радњи стечајног дужника

Уколико суд усвоји захтев за побијање радног стечајног дужника, тај правни посао престаје да произведе дејство према стечајној маси и лице са којим је стечајни дужник закључио тај правни посао има обавезу да новчани износ или имовинску корист коју је стекло тим правним послом врати у стечајну масу.