Калкулатор паушалног пореза

Закон не прописује обавезне елементе уговора о правима и обавезама директора – како да знаш која се питања регулишу уговором?

Уколико се однос са директором не уређује на основу уговора о раду, са директором се закључује посебна врста уговора о међусобним правима и обавезама. Најважније карактеристике овог уговора о међусобним правима и обавезама су:    • Овим уговором се не заснива радни однос;    • Закон не регулише обавезну садржину овог уговора, укључујући минимални износ накнаде који се по овом основу плаћа директору.Дакле, закључивањем оваквог уговора послодавцу и директору се пружа довољно флексибилности да уреде свој однос према конкретним околностима, стадијуму развоја друштва и потребама пословања. Као што смо већ напоменули, Закон не прописује минималну накнаду за рад директора. Зависно од околности, накнада се може састојати од:    • Накнаде која се остварује по основу рада (на недељном, месечном нивоу);    • Накнаде коју директор остварује на основу испуњености пословних циљева у одређеном временском периоду и на основу пословног успеха послодавца (бонуси, награде);    • Додатних примања (различите врсте бонуса, право на учешће у добити, право на стицање удела).Порези и доприноси за обавезно социјално плаћају се на бруто износ накнаде умањене за 20%, а обавеза плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање настаје у тренутку исплате накнаде директору и плаћа је друштво. 

slicicaSOG2.png

На пример, уколико је накнада коју плаћаш директору на месечном нивоу 100.000 РСД, пример обрачуна пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање је у наставку. Свакако, с обзиром на то да је у питању илустрација, савет је да ангажујеш рачуновођу како би био сигуран да си своје обавезе извршио у складу са законом, јер постоји могућност да ће твоја ситуација бити другачија и захтевати узимање у обзир других фактора.

нето зарада 100.000,00
Бруто 1 зарада 139.900,14
пореска основица(бруто1-19300*) 120.600,14
Порез 10% 12.060,01
Допринос на терет радника 27.840,13
ПИО 14% 19.586,02
Здравствено 5.15% 7.204,86
Незапосленост 0.75% 1.049,25
Допринос на терет послодавца 22.593,87
ПИО 14%  15.389,02
Здравствено 5.15% 7.204,86
Бруто 2 зарада 162.494,02
   
   
*неопорезиви износ који се мења на годишњем нивоу

 

У пракси постоје случајеви у којима се уговара изузетно ниска накнада за рад директора (нпр. 10.000 РСД). Ипак, накнада би требало да буде економски оправдана, јер у случају прениског износа накнаде пореска управа би могла да сматра да се ради о избегавању плаћања пореске обавезе.Осим тога, уговор би требало да садржи клаузуле које штите интересе друштва :  

  • Клаузула забране конкуренције
    • Директор је према закону обавезан да чува као поверљиве податке у вези са твојим пословањем који предтсављају пословну тајну. Ову обавезу директор има за време вршења своје функције у друштву, као и након престанка ангажмана у периоду од две године од дана престанка тог својства. Могуће је да се овај рок продужи тако што ће оснивачким актом бити прописан дужи период важења ове обавезе, с тим да тај период свакако не може бити дужи од пет година
  • Чување поверљивих података
    • За време вршења функције директора у друштву и у периоду након престанка вршења функције (који се прописује оснивачким актом, с тим да не буде дужи од две године), директор не може без претходног одобрења скупштине друштва (потребна је обична већина гласова, уколико оснивачким актом није прописано да је за одобрење потребна другачија већина – нпр. двотрећинска већина) или надзорног одбора (уколико је управљање друштвом дводомно при чему је за одоббрење такође потребна обична већина гласова, уколико оснивачким актом није прописано да је за одобрење потребна другачија већина) имати следеће функције/улоге:
      • бити члан, директор или ликвидациони управник у другом друштву које обавља исту или сличну делатностбити предузетник који обавља исту или сличну делатностбити запослен у другом друштву које обавља исту или сличну делатностбити на други начин ангажован у другом друштву које обавља исту или сличну делатностбити члан или оснивач у другом правном лицу које обавља исту или сличну делатност

Пословну тајну не представља сваки податак у вези са пословањем друштва. Пословну тајну представља податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету друштву, која се може манифестовати као умањење добити од пословања или додатни трошкови које би друштво имало услед таквог саопштавања. Из тог разлога, да би одређени податак представљајо пословну тајну, он не сме бити јавно или лако доступан трећим лицима. Такође, пожељно је да јасно буде дефинисано који подаци представљају пословну тајну. Више о интерном поступку у вези са дефинисањем пословне тајне и условима који треба да буду испуњени да би се одређени податак сматрао пословном тајном можеш да сазнаш на следећем линку - Нови запослени ће добити приступ поверљивим информацијама о твом пословању – које опције имаш да се заштитиш?