Калкулатор паушалног пореза

Квалификовани приход

Квалификовани приход је приход који оствари носиоц ауторског дела по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела (осим накнаде за пренос ауторског права у целини).
Квалификовани приход се утврђује за порески период тако што се износ укупних прихода остварених по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела у том пореском периоду умањује за износ квалификованих рашода а затим помножи процентом којим је изражено учешће укупних квалификованих рашода у укупним трошковима који су настали у вези са тим ауторским делом

008.png

Напомена: Квалификовани рашоди се одређују на исти начин као и у случају олакшице признавања трошкова у вези са истраживањем и развојем у двоструком износу. Постоје трошкови који се не сматрају квалификованим рашодима, а чине их:

  • трошкови рекламирања
  • административни и други општи режијски трошкови
  • трошкови обуке запослених
  • трошкови текућег одржавања сталних средстава која се користе за истраживање и развој, трошкови улагања који су признати као нематеријална имовина или било ког другог облика сталних средстава која настају као резултат улагања у фази развоја