Калкулатор паушалног пореза

Систем ПДВ-а -како и када?

Још једна врста пореза коју предузетник може или мора да плаћа јесте порез на додату вредност (ПДВ). Порез на додату вредност представља порез који се обрачунава и плаћа за свако пружање услуга или испоруку добара. Наиме, лимит за улазак у систем ПДВ је остварен годишњи приход већи од осам милиона динара.

Предузетник који је одабрао паушално опорезивање, а који оствари приход изнад осам милиона, дужан је да се пријави у року од осам дана Пореској управи. Ако порески органи открију да је предузетник који је одабрао паушално опорезивање остварио већи приход, а није се пријавио за улазак у систем ПДВ, Пореска управа подноси надлежном суду прекршајну пријаву.

Сви предузетници који први пут уђу у систем ПДВ постају месечни обвезници током прве две године пословања. Након истека две године, ако за годину дана остваре укупан промет виши од педесет милиона динара и даље остају месечни обвезници. Међутим, ако им промет буде мањи, плаћају ПДВ квартално.

Предузетник који је стекао статус обвезника ПДВ, губи право на паушално опорезивање прихода од самосталне делатности.

Како да одлучим да ли да се пријавим у систем ПДВ-а иако не остварујем приходе који прелазе 8.000.000 динара?

Уколико очекујеш да ћеш имати велике трошкове као што су нпр. фактуре добављача или инодобављача где се место промета сматра да је Србија, предности уласка у систем ПДВ-а представља могућност да оствариш поврат плаћеног ПДВ-а по фактурама добављача и смањиш трошак по овом основу за 20%. У супротном, ако немаш трошкове са ПДВ-ом (твоји трошкови подразумевају само исплату зарада и фактуре добављача без ПДВ-а), не би имао основ за остваривање повраћаја ПДВ-а, а имао би обавезе подношења ПДВ пријаве на месечном нивоу.