Калкулатор паушалног пореза

Додатне напомене уколико као ликвидационог управника именујеш лице које до тада није било законски заступник друштва

У случају да као ликвидациони управник буде именован лице које до тада није био законски заступник друштва, потребно је да предузме неколико активности како би се ускладило пословање друштва:

  • Потребно је да то лице прибави квалификовани електронски потпис, уколико га већ не поседује. Квалификовани електронски потпис се користи за обављање рада након покретања ликвидације (подношење ванредних финансијских извештаја) и за евидентирање стварног власника. Захтев за квалификовани електронски потпис подноси се електронским путем  . Обавезно је лично присуство за преузимање квалификованог електронског потписа
  • Уколико се пре ликвидације, као стварног власника у Централној евиденцији стварних власника евидентирао законског заступника, потребно је да у року од 15 дана од покретања ликвидације изврши ново евидентирање података, сада за ликвидационог управника.
  • Банкама код којих имате отворене рачуне морате доставити и) образац овереног потписа ликвидационог управника као лице овлашћеног за заступање (ОП образац), оверен код јавног бележника, и (ии) картон депонованих потписа ради располагања средствима на рачуну. Додатна документација која се прилаже може се разликовати од банке до банке