Калкулатор паушалног пореза

Судска заштита ауторског права

Тужба се може поднети због повреде или озбиљне претње да ће ауторско право бити повређено (нпр. у случају када постоје сазнања поткрепљена доказима да неко планира да користи твоје софтверско решење тако што ће га умножити и понудити трећим лицима по одређеној цени).Тужбом се може захтевати:

 1. утврђење повреде права или озбиљно претње да ће право бити повређено
 2. забрана радњи којима се повређује право или радњи које представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено, као и забрану понављања таквих или сличних радњи под претњом плаћања прикладног новчаног износа тужиоцу.
 3. накнада имовинске и неимовинске штете
 4. искључење из промета, одузимање или уништење, или преиначење без било какве накнаде, предмета којима је извршена повреда права, укључујући и примерке ауторског дела.
 5. забрана отуђења, одузимање или уништење, без било какве накнаде, материјала и предмета који су претежно употребљени у стварању или производњи предмета којима се повређује право.
 6. објављивање пресуде о трошку туженог
 7. давање података о трећим лицима која су учествовала у повреди права

Пре покретања поступка или за време поступка којим тражи заштиту због повреде вашег права, можете тражити и привремену меру којом ће суд наложити:

 • одузимање или искључење из промета предмета којим се повређује право – нпр. забрану даље потребе и продаје софтвера који је базиран на изворном коду чији је творац друго лице коме није плаћена накнада за коришћење кода
 • преузимања или забрану отуђења предмета претежно употребљених у стварању предмета којима се повређује право, односно претежно намењених стварању или производњи производа којима се повређује право.
 • забрану предузимања радњи којима се врши повреда права или које представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено

Уколико у конкретном случају постоје индиције да ће накнада штете услед повреде права бити доведена у питање, привременом мером се може тражити и:

 1. заплена покретне и непокретне имовине лица против кога се предлаже одређивање привремене мере
 2. забрана исплате новчаних средстава са рачуна лица против кога се предлаже привремена мера

Имај у виду да, уколико подносиш предлог за доношење привремене мере пре подношења тужбе за заштиту твојих права, тужбу мораш да поднесеш у року од 30 дана од дана подношења предлога за одређивање привремене мере. У супротном, суд може на предлог лица против кога је привремена мера одређена да обустави поступак и укине све предузете радње (у том случају, лице против кога је привремена мера одређена има право да тражи накнаду штете која је наступила одређењем привремене мере).При одређивању висине накнаде штете ако је учиниолац повреде знао или могао да зна да чини повреду права суд ће узети у обзир изгубљену добит, добит коју је лице које је повредило ауторско право остварило повредом права и друге негативне економске последице повреде права, ау одређеним случајевима и неимовинску штету која је наступила. Алтернативно, суд може досудити једнократну накнаду у складу са накнадом коју би аутор примио на основу коришћења његовог ауторског дела у случају када коришћење од стране лица које је повредило ауторско право не би било незаконито.Тужба се подноси надлежном Вишем суду.