Калкулатор паушалног пореза

Намирење поверилаца

Стечај је, дакле, поступак у ком се примарно намирују повериоци друштва и то сразмерно висини свог потраживања. Ипак нису сви повериоци једнаки. Постоје стечајни (необезбеђени), разлучни (обезбеђени, тј. повериоци који имају потраживање према стечајном дужнику и заложно право на имовини стечајног дужника, право хипотеке или друго право на основу којих се њихово потраживање одвојено намирује), заложни (повериоци који немају потраживање према стечајном). дужнику, али имају залогу, хипотеку или друго право одвојеног намирења на имовини стечајног дужника – нпр. случај када твоје друштво гарантује за неко друго лице да ће испунити обавезе према повериоцу и пристане да се на његовој имовини упише залога повериоца) и излучни повериоци (лица). која имају право на издвајање одређених ствари из стечајне масе, тј. лица која имају потраживање на предају ствари у њиховој својини које се налазе код друштва).

Право одвојеног намирења значи да ће се разлучни и заложни повериоци намирити на имовини на којој имају право одвојеног намирења, у складу са редоследом тог права намирења. Уколико заложена имовина није довољна, разлучни повериоци се за остатак потраживања који није обезбеђен залогом, намирују на исти начин као и остали стечајни повериоци, сходно вредности имовине и исплатном реду коме припадају. Сви повериоци, укључив и разлучне и заложне могу се намирити само кроз поступак стечаја, јер се даном отварања стечаја извршни поступци прекидају. То је и један од разлога зашто је стечај вид колективног намирења, за разлику од извршног поступка у коме се повериоци намирују појединачно.Стечајни повериоци се последњи намирују (после различитих и заложних поверилаца), али и међу стечајним повериоцима имају разлике. Стечајни повериоци се деле на исплатне редове и то на четири исплатна реда:

  1. у први исплатни ред спадају неисплаћене нето зараде запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка, неплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање запослених за последње две године пре отварања стечајног поступка (основицу за обрачун чини најнижа месечна основица). доприноса)
  2. у други исплатни ред спадају потраживања по основу свих јавних прихода доспела у последње три месеца пре отварања стечајног поступка, осим доприноса за пензијско и инвалидско осигурање запослених.
  3. у трећи исплатни ред спадају потраживања осталих стечајних поверилаца
  4. у четвртом исплатном реду спадају потраживања настала две године пре дана отварања стечајног поступка по основу зајмова, као и других правних радњи које у економском погледу одговарају одобравању зајмова, у делу у којем ти зајмови нису обезбеђени, а који су у стечајном дужнику одобрени од стране одређених лица. која се сматрају повезаним са стечајним дужником, осим лица која се у оквиру своје редовне делатности баве давањем кредита и зајмова.

Стечајни повериоци се намирују сразмерно у оквиру исплатних редова, из средстава у стечајној маси. Најпре се намирује први исплатни ред, затим други, трећи и, најзад, четврти, а уколико су сви исплатни редови у целости намирени, остатак средстава из стечајне масе се дистрибуира власницима друштва.Пре свих поверилаца намирују се трошкови стечајног поступка (трошкови које је у свом раду имао стечајни управник), а затим обавезе стечајне масе (потраживања која се намирују мимо стечајног поступка, попут уговорних односа насталих након отварања поступка стечаја.)