Калкулатор паушалног пореза

Обавеза плаћања фирмарине ако имаш годишњи приход преко 50.000.000 динара

Микрo, мала и средња предузећа која у претходној години нису остварила промет већи од 50 милиона динара немају обавезу да плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору, такозвану „фирмарину“.Ако сте пак, у протеклој години остварили промет већи од 50 милиона, дужни сте да платите фирмарину.

Ипак, без обзира на то да ли сте обавезник плаћања таксе или не, након оснивања фирме је потребно да предате пријаву за ову таксу преко портала Локалне пореске администрација lpa.gov.rs

На порталу је потребно евидентирати и сваку промену података која утиче на опорезивање.На пример, ако мењате адерсу седишта или отварате нову пословну јединицу на којој сте истакли назив фирме, такв промену треба да пријавите на порталу.На основу твоје поднете пријаве, локална пореска администрација доноси решење о висини фирмарине.Ако сте предузетник или мало правно лице са приходом већим од 50 милиона или средње правно лице, а, годишњи износ фирмарине не може да пређе износ две просечне зараде у Републици Србији.