Калкулатор паушалног пореза

Обавеза заштите од пожара

Привредни субјекти представљају једног од учесника у систему заштите од пожара који, између осталог, подразумева њихову припремљеност да ефикасно спроведу заштиту од пожара. Код усклађивања са обавезом организовања и припремања за спровођење заштите од пожара, твоје обавезе ће се разликовати зависно од тога да ли је твоја делатност квалификована као делатност:

 • са високим ризиком од избијања пожара – прва категорија угрожености од пожара
  У овом случају, обавезе заштите од пожара подразумевају:
  • спровођење превентивних мера заштите од пожара
  • обезбеђивање ватрогасне јединицу са потребним бројем ватрогасаца
  • обезбеђивање опреме за гашење пожара
  • доношење Плана заштите од пожара
  • доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара
 • са повећаним ризиком од избијања пожара – друга категорија угрожености од пожара
  У овом случају, обавезе заштите од пожара подразумевају:
  • спровођење превентивних мера заштите од пожара
  • обезбеђивање сталног дежурства са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара
  • обезбеђивање опреме за гашење пожара
  • доношење Плана заштите од пожара
  • доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара
 • са извесним ризиком од избијања пожара – трећа категорија угрожености од пожара
  У овом случају, обавезе заштите од пожара подразумевају:
  • спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара
  • обезбеђивање опреме за гашење пожара
  • доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара
  • доношење Правила о заштити од пожара (са одређивањем технолошких процеса који ће спречити ризик од избијања и ширења пожара и омогућити безбедну евакуацију људи и имовине; потребног броја лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара; Планом евакуације и упутством за поступање у случају пожара; одређивањем начина на који ће се запослени оспособити за спровођење заштите од пожара, укључујући њихова права, обавезе и одговорности у вези са заштитом од пожара; и прорачуном максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта).

Решење о сврставању под одговарајућу категорију ризика од пожара доноси Министарство унутрашњих послова

Објашњење за План заштите од пожара

Обавезу доношења Плана заштите од пожара имају правна лица категорисана у прву и другу групу угрожености од пожара. План заштите од пожара садржи:

 

 • приказ постојећег стања заштите од пожара
 • процену угрожености од пожара
 • организацију заштите од пожара
 • предлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и унапређење стања заштите од пожара
 • прорачун потребних финансијских средстава
 • прописане прорачунске и графичке прилоге
 • прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта
 • податке о броју ватрогасаца, техничкој опремљености и обучености ватрогасне јединице, односно организацији превентивних мера заштите од пожара, сталног дежурства и подаци о броју стручно оспособљених лица за спровођење заштите од пожара
  План заштите од пожара доставља се Министарству унутрађњих послова на одобрење.

У складу са обавезом обезбеђивања безбедности на раду, као и примене мера заштите од пожара, сваки послодавац има обавезу организовања обука за запослене у области заштите од пожара одмах по ступању на рад, а свакако у року који не прелази 30 дана од заснивања радног односа. Обука запослених се обавља по програму који је одобрило Министарство унутрашњих послова и могу је држати специјализована правна лица у овој области која имају одобрење Министарства унутрашњих послова за обављање ове делатности или лица која су запослена код послодавца, под условом да су у питању лица која су запослена на пословима заштите од пожара и да испуњавају следеће услове:

 

 • за субјекте у првој категорији ризика заштите од пожара руководилац на пословима превентиве има 240 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама техничко-технолошке научне области, а руководилац ватрогасне јединице има најмање први степен високог образовања техничко-технолошке научне области;
 • за субјекте у другој категорији ризика од заштите од пожара руководилац службе заштите од пожара и лице које ради на организовању и спровођењу превентивних мера заштите од пожара имају најмање први степен високог образовања.

Осим за обуке, усклађивање са обавезама у вези са заштитом од пожара може се спровести и ангажовањем стручног лица које има одобрење Министарства унутрашњих послова за обављање ових послова, које у том случају сачињава сву потребну документацију и води поступак пред Министарством унутрашњих послова.