Калкулатор паушалног пореза

Која питања би требало да регулишеш уговором о наруџбини програма?

Будући да закон пружа могућност уговорним странама да самостално уреде свој однос, приликом регулисања свог положаја у вези са наручивањем/израдом програма, у уговору регулишу следећа питања:

  • под којим условима долази до раскида уговора – ако је у питању једнострани раскид уговора од стране једне уговорне стране, под којим условима ће она имати право на раскид, односно које обавезе по основу уговора треба да повреди друга уговорна страна (нпр. неблаговремена испорука периодичних резултата). рада на страни програмера или неблаговремено плаћање од стране наручиоца) – ипак, природа овог уговора је таква да обе стране извршавају своје обавезе у једном тренутку, односно да програмер има обавезу да испоручи програм у року, а након испоруке наручилац има обавезу плаћања накнаде за његов рад
  • ко сноси трошкове у вези са реализацијом уговора
  • у ком тренутку преноси права на програм прелазе са програмера на наручиоца
  • третман и права наручиоца на ауторском делу који је програмер направио пре конкретне наруџбине програма, а која је користила у свом раду за налогодавца
  • одговорност у случају да је приликом рада за налогодавца програмер неовлашћено користио софтвере других лица, односно обавеза програмера да у случају наношења штете налогодавцу програмер надокнади ту штету или плати уговорну казну