Калкулатор паушалног пореза

Услови побијања

У наставку можете да идентификујете ситуације у којима је могуће побијати правну радњу учињену према одређеном повериоцу:

 • повериоцу је пружено обезбеђење дуга или је његов дуг намирен на начин иу време који су у складу са његовим правом намирење дуга у року од 6 месеци пре подношења предлога за покретање стечајног поступка или након покретања стечајног поступка, ау време када је дато обезбеђење, тј. измирен дуг, стечајни дужник је био неспособан за плаћање, а поверилац је знао или морао знати за његову неспособност плаћања (сматра се да поверилац зна да је дужник инсолвентан ако је знао за околности из којих се на несумњив начин може закључити да постоји неспособност плаћања. Сматра се да постоје околности ако је рачун дужника био у непрекидној блокади у трајању од најмање 30 дана, односно ако је поднет предлог за покретање стечајног поступка.важи претпоставка да лице које се сматра повезаним са стечајним дужником зна за његову немогућност измирења доспјелих обавеза)Напомена: Повезаним лицима сматрају се:

   

  1. директор, члан органа управљања или органа надзора стечајног дужника
  2. члан или акционар са значајним учешћем у капиталу стечајног дужника
  3. правно лице које стечајни дужник контролише
  4. лица која због свог посебног положаја у друштву имају приступ поверљивим информацијама или имају могућност да се упознају са финансијским стањем стечајног дужника.
  5. лице које је фактички у позицији да врши значајнији утицај на пословање стечајног дужника
  6. лице које је сродник по крви у правој линији без обзира на степен или у побочној линији до четвртог степена сродства, сродник потазбини до другог степена сродства или брачни лек физичких лица из тач. 1), 2), 4) и 5)
 • повериоцу је пружено обезбеђење или је његов дуг намирен у периоду од 12 месеци пре подношења предлога за покретање стечајног поступка, а да на то није имао право.