Калкулатор паушалног пореза

Пореска олакшица по основу запошљавања новонастањених лица

Висина подстицаја и услова који треба да буду испуњени на страни запосленог да би се користио овај подстицај

У јуну 2022. године усвојен је нови пропис којим се обезбеђује подстицај за запошљавање страних држављана и српских држављана који нису боравили на територији Републике Србије дуже од 180 дана у временском периоду од две године.Подстицаји се исплаћују у висини 70% обрачунатог и уплаћеног пореза на зараде за једно или више запослених новонасталих лица и 100% обрачунатих и уплаћених доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за исплате извршене за запослено новонастањено лице у периоду од највише 60 месеци, почетак од 1. јула 2022. године и закључно са 31. децембра 2028. године.Да би могао да користиш овај подстицај, мораш да закључиш уговор о раду на неодређено време са запосленима, чија ће плата минимално износити 300.000 динара. Запослени за кога се остварује подстицај мора бити непрекидно запослен код послодавца у периоду од дана подношења пријаве до 31. децембра године у којој је поднета пријава.Подстицај важи само за новонастањена лица која су запослена до 31. децембра 2023. године.