Калкулатор паушалног пореза

Оштећење поверилаца

У наставку можете да идентификујете ситуације у којима је могуће побијати правну радњу услед тога што су њом оштећени повериоци:

  • Предузета је у последњих шест месеци пре подношења предлога за покретање стечајног поступка, ау време закључења конкретног правног посла стечајни дужник је био неспособан за плаћање – услов за побијање подразумева да је сауговарач стечајног дужника знао за његову неспособност плаћања.
  • говор је закључен после подношења предлога за покретање стечајног поступка – услов за побијање подразумева да је сауговарач стечајног дужника знао или је морао знати да је стечајни дужник неспособан за плаћање или да је поднет предлог за покретање стечајног поступка.
  • Предузета је или је пропуштено да се предузме правна радња на основу чега је стечајни дужник изгубио неко своје право, а радња је предузета или пропуштена у последњих шест месеци пре подношења предлога за покретање стечајног поступка.
  • Правни посао односно правна радња су закључени односно предузети у последњих пет година пре подношења предлога за покретање стечајног поступка или после тога, са намером оштећења једног или више поверилаца – услов за побијање подразумева да је сауговарач стечајног дужника знао за име стечајног дужника. Знање намере се претпоставља ако је сауговарач стечајног дужника знао да стечајном дужнику пре неспособност плаћања и да се радњом оштећују повериоци, а посебно ако су правни посао односно правна радња стечајног дужника предузети без накнаде или уз незнатну накнаду.
  • стечајни дужник је дао обезбеђење зајам лицу повезаном које се сматра повезаним са стечајним дужником (осим уколико је дато лице које се у оквиру своје редовне делатности бави давањем кредита или зајмова) у тренутку када је било трајније неспособно за плаћање у смислу овог закона или у. року од године дана пре дана отварања стечајног поступања над друштвом
  • стечајни дужник је у последњој години пре отварања стечаја вратио кредит или зајам лицу повезаном са стечајним дужником (осим уколико је зајам враћен лицу које се у оквиру своје редовне делатности бави давањем кредита)