Калкулатор паушалног пореза

Ко и када покреће поступак принудне ликвидације?

Регистратор у Агенцији за приватни регистар обавезан је да по службеној дужности предузме одређене радње у циљу покретања принудне ликвидације. Међутим, у одређеним ситуацијама, регистратор не може имати сазнања да је наступио разлог за покретање принудне ликвидације само на основу увида у регистар (на пример, да је друштво остало без ликвидационог управника).Скрећемо ти пажњу да регистратор не покреће принудну ликвидацију одмах по сазнању да је наступио неки од наведених разлога. Регистратор прво мора да објави обавештење о привредном друштву код кога су се стекли разлози за принудну ликвидацију.Ако се ради о разлозима које не можеш да отклониш, обавештење можеш да видиш на интернет страници регистра привредних субјеката у трајању од 30 дана. У случају да је реч о отклоновим разлозима, обавештење укључује позив друштва да у року од 90 дана од дана објављивања обавештења, отклони наведене разлоге и региструје промене одговарајућих података. Треба да имаш у виду да ако друштво у прописаном року отклони разлоге, Агенција за приватни регистар неће посебно констатовати да су разлози отклоњени.Тек по истеку наведених рокова, регистратор на службеној дужности доноси акт о покретању поступка принудне ликвидације којим друштво преводи у статус „у принудној ликвидацијиˮ и истовремено објављује оглас о принудној ликвидацији на интернет страници регистра привредних субјеката у непрекидном трајању од 60 дана.Овај оглас садржи:

  • дан објаве огласа
  • пословно име и матични број друштва
  • разлог принудне ликвидације

Напомињемо да Агенција за приватни регистар нема обавезу да те посебно обавештава да је друштво у принудној ликвидацији. Објављивање огласа се сматра довољним за обавештавање друштва, тако и трећих лица.

Након истека рока од 60 дана у ком се објављује оглас о принудној ликвидацији, регистратор, у даљем року од 30 дана, по службеној дужности доноси акт о брисању друштва и брише друштва из регистра, што значи да друштво може бити у принудној ликвидацији најдуже 90 дана. .