Калкулатор паушалног пореза

Шта да радиш ако у току ликвидације одлучиш да ипак желиш да наставиш пословање?

Ако из било ког разлога желите да одустанеш од ликвидације и да наставиш пословање друштва, постоји могућност да се ликвидација оконча, уз испуњења одређених услова. Битно је да разликује обуставу ликвидације од окончања ликвидације. Након обуставе, друштво наставља своје пословање и враћа се у „активан статус“, док се након окончања ликвидације друштво брише из регистра привредних друштава код Агенције за приватни регистар.Ликвидацију можеш да обуставиш само у случају:

  • да је друштво намирило у потпуности све повериоце, независно од тога да ли су тим повериоцима потраживања оспорена или призната.
  • да није отказао уговор о раду био ком запосленом по основу ликвидације, и
  • да друштво није отпочело са исплатама члановима друштва (ради се о исплатама које се односе на враћање уложеног, не на исплате које се врше по неком другом основу)

Да би се ликвидација обуставила, потребно је да одлуку о обустави донесе скупштина друштва, на исти начин како је иницијално донета одука о ликвидацији.

Имајући у виду обавезне услове за обуставу ликвидације, скупштина друштва не може да донесе одлуку о обустави ликвидације пре истека рока за пријаву потраживања и њихово оспоравање, што износи укупно најмање 120 дана од дана покретања поступка (овај рок може бити много дужи, нарочито уколико дође). до промене адресе седишта или адресе за пријем поште у току ликвидације 

Одлука о обустави ликвидације мора да садржи:

  • именовање законског заступника друштва (с обзиром да престају овлашћења ликвидационог управника), и
  • изјаву ликвидационог управника да су сви повериоци намирени у потпуности и да Друштво није отпочело са исплатама чланова друштва (ако друштво има више ликвидационих управника, они изјаву дају заједнички)

С обзиром да је неопходно да се одлука о обустави ликвидације региструје, потребно је да Агенција за приватни регистар поднесе следећа документа:

  • регистрациону пријаву обуставе ликвидације (Обавезни подаци + додатак 22 + додатак 28)
  • одлуку скупштине о обустави ликвидације
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију промена података у износу од 2.800 динара и накнаде за пријаву и регистрацију од 1.000 динара

Након обуставе поступка ликвидације, друштво се враћа правну и пословну способност коју је имало пре почетка ликвидације а из пословног имена брише се ознака „у ликвидацији”.У року од 60 дана од дана обуставе поступка ликвидације, потребно је да поднесеш пореску пријаву и порески биланс са стањем на дан обуставе поступка ликвидације.