Калкулатор паушалног пореза

Прикупљање и обрада података о личности запослених и ангажованих лица

Законом о раду изричито је прописано које податке уговора о раду мора да садржи, укључујући између осталог следеће личне податке: 1) лично име запосленог и 2) место пребивалишта, односно боравишта запосленог. То значи да је прикупљање таквих података ради закључења уговора о раду законитог, али да коришћење истих података у друге сврхе (нпр. ради објављивања имена и презимена на веб страници компаније) захтева неки други правни основ (нпр. сагласност запосленог).Додатно, послодавци су на основу Закона о евиденцијама у области рада изричито је прописано да евиденција о запосленим лицима садржи између осталог и личне податке као што су: 1) презиме и име; 2) матични број; 3) пол; 4) датум и место рођења (место, општина, република, држава); 5) пребивалиште и адресу стана; 6) податке о осигураним члановима породице и 7) да ли је инвалид рада или уживалац пензије. Штавише, споменутим законом је дефинисано да се прикупљање, обрада и начин коришћења и заштите података из евиденције у области рада спроводи у складу са тим законом. Такође, дефинисано је да се подаци садржани у евиденцијама у области рада могу користити за спровођење статистичких истраживања, информисања и извршавања обавеза свих субјеката у процесу запошљавања, остваривања права по основу рада и социјалног осигурања, као и за потребе државних органа у вођењу економске и социјалне политике, што значи да се подаци од тачке 1 до 7 могу користити за наведене сврхе без пристанка лица на које се подаци односе јер постоји законски основ, док за остале сврхе (уколико је то потребно). ) морате тражити пристанак запосленог или други основ обраде. На крају, прописано је да се докази о запосленим лицима воде трајно, што значи да споменуте податке не смете никада обрисати.

Прикупљање података Законом о раду и Законом у евиденцијама у области рада је обавеза послодавца и за њега није потребан изричит пристанак запослених/лица која се ангажовао, све док такво прикупљање вршиш за аконом прописане сврхе. У случају да се исти подаци обрађују за неку другу сврху коју законодавац није имао у виду када је прописивао законске обавезе, потребно је да постоје други основ обраде.