Калкулатор паушалног пореза

Које активности може да обавља друштво док је у принудној ликвидацији?

За разлику од ликвидације, у принудној ликвидацији не долази до суспензије постојећих органа друштва   Дакле, не треба да именујеш ликвидационог управника, нити ће то да уради Агенција за приватни регистар на службеној дужности.Што се тиче пословне делатности, друштво не може да предузима нове послове. У могућности је само да завршава започете послове, измирује доспеле обавезе, као и да врши плаћање текућих обавеза друштва (струја, вода, интернет и сл.) и обавеза према запосленима (зарада, накнада за превоз и сл.).У односу на чланове друштва, не можеш исплаћивати учешће у добијању односно дивиденде, нити се имовина друштва расподелити члановима пре брисања друштва из регистра. Као иу случају ликвидације, можете да извршите исплату члановима по неком другом основу

У процесном смислу, од дана покретања поступка принудне ликвидације прекидају се сви судски и управни поступци у односу на друштво које је у принудној ликвидацији.Изузетно, ако се у току поступка принудне ликвидације:

    1. отвори претходни стечајни поступак – поступак принудне ликвидације се прекида, а ако се након тога одбије предлог за покретање стечајног поступка, односно обустави поступак због повлачења предлога за покретање стечајног поступка, поступак принудне ликвидације се наставља.
    2. отвори стечајни поступак – поступак принудне ликвидације се обуставља

Прекид поступка траје све до окончања поступка принудне ликвидације односно након што друштво буде брисано из регистра, али и након тога, све док се чланови односно повериоца друштва не понесу предлог да се поступци наставе. Ова одредба може у пракси да задаје проблеме јер многи поступци не подразумевају постојање повериоца и дужника (ванпарнични поступци или поступци по тужби за утврђење) а законом није предвиђена могућност да друга лица траже наставак поступка.Извршни и парнични поступак који је прекинут због брисања друштва дужника односно странке услед принудне ликвидације, може да се настави против контролног члана/акционара брисаног друштва ако се уз предлог за наставак поступка достави доказ из регистра АПР или Регистра ХОВ, да контролни члан/акционар самостално поседује више од 50% удела у основном капиталу друштва (доо). У случају парничног поступка, контролни члан/акционар друштва мора примити парницу у стању у коме се налази у моменту наставка поступка.Додатно, од дана објављивања огласа о принудној ликвидацији не можете регистровати промене података друштва у регистру привредних субјеката. С обзиром да не предвиђа изузетке, ова одредба може довести до практичних проблема. У ситуацији да друштво из било ког разлога остане без законског заступника и донесе одлуку о именовању новог законског заступника, није могуће да се та одлука региструје. Исто, тако, у случају да друштво има једног члана који је физичке лице, не би могло да дође до промене члана уколико то лице премине.