Калкулатор паушалног пореза

Правилник о раду

Питања која можеш да регулишеш Правилником о раду су:

 

  • како се заснива радни однос са запосленима (на који начин се утврђују услови за заснивање радног односа са запосленим, који услови за заснивање радног односа треба да буду испуњени, ко доноси одлуку о заснивању радног односа са запосленим и ко закључује уговор о раду са запосленим)
  • радно време, одмори и одсуства (колико је радно време запослених на недељном нивоу, колико дана траје радна недеља, колико сати дневно траје радно време, колико траје одмор запосленог на дневном, недељном и годишњем нивоу, начин на који начин запослени може да користи годишњи одмор, у којим случајевима запослени може да користи одсуства)
  • прековремени рад (у којим случајевима запослени имају обавезу да раде прековремено, колико прековремени рад може најдуже сати да траје на недељном нивоу и колико запослени може најдуже сати у току дана да ради, укључујући прековремени рад)
  • заштита запослених – овај део правилника се односи пре свега на твоје обавезе у смислу пружања запосленом безбедних услова за рад, потенцијално додатне заштите запослених у смислу ангажовања одређене регистроване здравствене установе која ће пружати услуге здравствене заштите запосленима, право запослених да изврши увид у документе који се односе на њега и да тражи исправку података у вези са њим, заштита личних података запослених , права за време трудноће и права родитеља деце до три године
  • зарада, начин одређења зараде, услови и обим повећања зараде, друга примања, право на накнаду трошкова
  • престанак радног односа, остварење и заштита запослених
  • забрана конкуренције
  • у којим случајевима запослени има обавезу да ти надокнади штету
  • која права и обавезе има запослени у вези са коришћењем службених возила, телефона и рачунара и
  • друга питања од значаја за запослене и послодавца

Ако имаш више од 10 запослених кликни ОВДЕ да се упознаш са обавезама доношења правилника