Калкулатор паушалног пореза

Права запосленог у случају незаконитог отказа уговора о раду

Отказ ће се сматрати незаконитим ако послодавац запосленом откаже уговор о раду због:

  • привремене спречености за рад услед болести, несреће на раду или професионалног обољења
  • коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета
  • одслужења или дослужења војног рока
  • чланства у политичкој организацији или синдикату
  • пола, језика, националне припадности, социјалног порекла, вероисповести, политичког или другог уверења или неког другог личног својство запосленог