Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања


Одговор

Након креирања бизнис плана, (погледати одговор на питање: Шта треба да урадите пре отварања е-продавнице, односно ступања на е-тржиште у секцији е-Трговина на сајту https://preduzetnistvo.gov.rs/), потребно је креирати Маркетинг план. С тим у вези, Маркетинг план се прилагођава клијентима и њиховим карактеристикама, као што је геолокацијски положај и специфичне потребе. Начини развоја Марткетинг планова су увек прилагођени циљевима и области деловања сваке комапније, стога је неопходно предузети кораке за његов развој у оквиру саме комапније. Више о креирању планова може се сазнати и путем специјализованих обука Регионалних агенција за развој (контакт Београдске регионалне агенције за развој и европске интеграције https://www.rarei.rs/index.php/usluge/item/281-obuke).

Питања

16.02.2022.

Da li paušalac plaća porez na dobit?


Одговор

Не – предузетници паушалци су искључиво физичка лица па не могу бити обвезници пореза на добит. Предузетник паушалац је обвезник који плаћа порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђен износ у складу са Законом о порезу на доходак грађана.  Додатно, предузетник паушалац као физичко лице под различитим околностима плаћа и неке друге порезе, нпр. порез на капиталне добитке, порез на имовину и слично.


Одговор

У овом случају, можете да поднесете захтев за прекњижавање/повраћај више или погрешно плаћеног пореза и доприноса. Захтев се подноси електронским путем портала Пореске управе или у писменом облику-непосредно или путем поште.

Захтев за прекњижавање подносите надлежној филијали Пореске управе према свом пребивалишту и у захтеву наводите : назив/име обвезника, ПИБ/ЈМБГ, седиште/адресу, рачун на терет којег се врши прекњижавање и рачун у корист којег се врши пренос средстава, односно број одобрења плаћања, (БОП) уколико је исти додељен пореској пријави. Захтев мора бити потписан лично или од стране пуномоћника.

По пријему захтева за прекњижавање проверава се основаност поднетог захтева. Уколико се на основу чињеничног стања утврди да постоји дуг који се намирује из основане преплате и да је захтев за прекњижавање основан, доноси се решење одобравању прекњижавања, које  се доставља вама - пореском обвезнику и Управи за трезор.

Код поступања о захтеву за прекњижавање води се рачуна о року застарелости. Наиме, застарелост права на намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања пореза почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је порески обвезник стекао право на намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања пореза. Ово правило о застари се не примењује на доприносе за обавезно социјално осигурање. Уколико се у поступку по захтеву утврди да је захтев за прекњижавање неоснован, или је наступила застарелост, доноси се решење којим се захтев за прекњижавање одбија.

Пореска управа по захтеву доноси решење без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева. Решење о повраћају и прекњижавању подносиоцу захтева се доставља у електронској форми у пореско сандуче.


Одговор

За ова питања задужен је Контакт центар републичких инспекција, који је образован при Координационој комисији за инспекцијски надзор – линк. Овај контакт центар је јединствена контакт тачка за подношење представки из области инспекцијског надзора, преко кога заинтересовано лице може да поднесе представку надлежним републичким инспекцијама. Овлашћена лица Контакт центра утврђују да ли је поднета представка у надлежности једне или више републичких инспекција и, ако јесте, о којој инспекцији, односно инспекцијама се ради. Контакт центар пружа и информације о надлежностима инспекција, у складу са чланом 12. став 2. тачка 7) Закона о инспекцијском надзору, којим је, поред осталог, прописано да је посао Координационе комисије да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на надлежности инспекција.

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија