Калкулатор паушалног пореза

Превенција и саветовање

На овој страници можете видети начин како самостално можете преконтролисати законитост свог пословања користећи контролне листе. Такође, можете видети на који начин можете од инспекција затражити стручну саветодавну посету током које вам инспектор не изриче мере већ препоруке за унапређење пословања.


У инспекцијском надзору се ниво усаглашености са прописима процењује помоћу контролних листа. Контролна листа је јавно доступан документ који законске обавезе приказује кроз низ питања и могућих одговора („Да” и „Не”, као и „Делимично” и „Није примењиво“), којима се испитује да ли привредни субјекти послују у складу са правилима. Објављују се на интернет страницама надлежних министарстава и органа у саставу министарства и Координационе комисије за инспекцијски надзор. За одговоре на питања, по правилу, додељују се бодови, а инспектор, на основу збира бодова по контролној листи, одређује који је степен усаглашености са прописима. Коришћењем ових контролних листа привредници могу да изврше самопроверу и самопроцену колико је њихово пословање усаглашено са прописима, на основу које могу уочити пропусте у свом раду и благовремено их исправити.

Привредни субјекат може доставити инспекцији извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика („самоинспекција“). Уз овај извештај, привредник инспекцији прилаже и одговарајућу документацију, односно други материјал (фотографије и др.) као доказе за налазе из извештаја. Иначе, самопроверу и самопроцену код привредника може да иницира и инспекција, која може да му достави контролну листу и затражи од њега да сачини и инспекцији достави извештај о самопровери и самопроцени.

Инспекција ће оценити извештај о самопровери и самопроцени, па на основу тих информација може утврдити да код тог субјекта нема потребе за вршењем надзора у наредном периоду.

Примере контролних листи можете наћи на линку Координациона комисија - Контролне листе

Више о овоме погледајте:

Закон о инспекцијском надзору

Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору

 

О реформи инспекција и бенефитима контролних листи погледајте видео:


Постоји оваква могућност. Инспекција има обавезу и да превентивно-саветодавно поступа. То се чини, поред осталог, пружањем стручне помоћи и давањем савета привредним субјектима. Инспекција има обавезу да поступа сагласно начелу помоћи странци, тако да по службеној дужности пази да незнање и неукост странке и другог учесника у поступку не буде на штету права која им припадају, што укључује давање информција о изменама прописа и како да пословање биде усклађено са обавезама из прописа.

Превентивно-саветодавно деловање обухвата и службене саветодавне посете. Привредник може да поднесе захтев, којим тражи од инспекције савет и саветодавну посету, што се реализује у складу са планом инспекцијског надзора и капацитетима инспекције.

Службена саветодавна посета је облик превентивног деловања инспекције пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту на лицу места, коју инспекција организује ван инспекцијског надзора. Сврха оваквих инспекцијских посета је давање стручних и практичних савета и препорука, односно пружање стручно-саветодавне подршке, како би привредници били упознати са својим обавезама у пословању. Ово је посебно значајно за микро, мале и новоосноване привредне субјекте, а посебно у случајевима када је дошло до значајнијих измена прописа, доношења нових и укидања „старих“ прописа.

Ако у саветодавној посети уочи пропуст код привредника, инспекција у писменом облику даје препоруку (а не меру) како да се тај пропуст отклони. Привредник је дужан да поступи по тој препоруци. У том случају, инспектор не изриче мере управљене према надзираном субјекту (управне мере) и не иницира прекршајни поступак, односно не издаје прекршајни налог.

Ток службене саветодавне посете:

sluzbena-savetodavna-poseta.png

 

Више о овоме:


Инфо пулт

Будите проактивни!

Поставите питање или покрените иницијативу!

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија