Калкулатор паушалног пореза

Обавезе оснивача предузећа

На овој страници можете видети шта Ви, као оснивач и власник, привредног субјекта морате платити на име пореза и доприноса.


Уколико нисте запослени у привредном друштву чији сте оснивач, постоји обавеза обрачунавања и плаћања доприноса, док се порез не плаћа. Основица за обрачунавање доприноса јесте најнижа месечна основица у смислу прописа о доприносима, а стопа која се примењује је збирна стопа од 36,05%.

Доприносе за вас као оснивача обрачунава и уплаћује само друштво. Рок за плаћање је 15. дан у текућем месецу за претходни. Пријава о обрачунатим доприносима подноси се на обрасцу ПП ОД-О. За случај да сте запослени код другог послодавца, или социјално осигурани по другом основу, друштво би било у обавези да обрачунава и плаћа само доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, по стопи од 25%.

У случају да се запослите у друштву, претходно није примењиво. У том случају, на вашу зараду ће се обрачунавати порез и доприноси на зараду као било ког другог запосленог. Порез на зараду обрачунава се по стопи од 10% и то на основицу коју чини бруто зарада умањена за неопорезиви износ (тренутно 19.300 РСД), а доприноси по збирној стопи од 36,05% на основицу коју чини бруто зарада (без умањења за неопорезиви износ).

Више о овоме:

 


У случају расподеле добити од стране друштва и исплате учешћа у добити (колоквијално, исплате дивиденде) новац који примите за пореске сврхе сматра се приходом од капитала. На тај приход плаћа се порез по стопи од 15%.

Пре исплате дивиденде у име друштва на порталу е-Порези подносите електронску пореску пријаву на обрасцу ППП-ПД након чега Пореска управа шаље инструкције за плаћање пореза и плаћате порез најкасније у дану када се дивиденда исплаћује, а ви добијате дивиденду у нето износу.

Више о овоме:

 


Имовина привредног друштва је одвојена од имовине њихових оснивача или чланова, чак и у случају када је једно лице оснивач, на пример, једночланог друштва са ограниченом одговорношћу. То подразумева да је коришћење свих средстава фирме намењено искључиво у сврху обављања делатности, због чега би се уобичајена плаћања платном картицом (попут набавке горива, сервисирања возила, куповине добара и слично) књиговодствено правдала фактуром или другим документом који гласе на име привредног друштва.

Коришћење средстава привредног друштва у корист оснивача, представља узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника друштва за њихове приватне потребе и личну потрошњу, као вид прихода од капитала у смислу пореских прописа. Тада је потребно да привредно друштво утврди и плати одговарајући порез по одбитку, уз примену пореске стопе од 15% на приходе од капитала, без признавања нормираних трошкова.

Више о овоме:


Инфо пулт

Будите проактивни!

Поставите питање или покрените иницијативу!

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија