Калкулатор паушалног пореза

Надлежности

На овој страници можете видети основне надлежности инспекција са којима предузетници, микро и мала предузећа имају највише додира.


Тржишна инспекција, која је у саставу Министрства трговине, туризма и телекомуникација, обавља обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују:

 • трговина;
 • електронска трговина;
 • услови за обављање промета робе и вршење услуга;
 • усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа у производњи и промету;
 • спречавање нелојалне конкуренције;
 • заштита потрошача;
 • оглашавање;
 • производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом;
 • спречавање прања новца и финансирање тероризма;
 • промет биоцида и промет хемикалија;
 • фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера, контрола амбалаже и амбалажног отпада;
 • спречавање појавних облика сиве економије у трговини, електронској трговини и услугама;
 • контрола услова за прометовање, промета и мониторинг деривата нафте и биогорива.

Више о овоме:


Инспекторат за рад (инспекција рада), као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују радни односи и безбедност и здравље на раду, а који се односе на: редовни, ванредни и контролни надзор; увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду; утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, пре почетка обављања делатности послодавца, фактички рад без пријаве на обавезно социјално осигурање („рад на црно“), као и друге послове одређене законом. Основни закони над чијом применом инспекција рада врши инспекцијски надзор су Закон о раду и Закон о безбедности и здрављу на раду.

Приоритетно деловање Инспектората за рад усмерено је на смањење броја повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом, као и на сузбијање рада на „црно”, и то како вршењем инспекцијских надзора по службеној дужности (редовни, контролни, надзори поводом повреда на раду) и по захтевима странака, тако и превентивним деловањем. Инспекторат за рад посебну пажњу посвећује превенцији у области безбедности и здравља на раду и области радних односа, са посебним освртом на високоризичне делатности, као што су грађевинарство, индустрија, пољопривреда, као и на решавање проблематике везане за категорије посебно осетљивих група запослених (труднице и породиље).


Санитарна инспекција, која је у саставу Министарства здравља, обавља инспекцијске и са њима повезане стручне послове у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују:

 • санитарни  и здравствени надзор у области заштите становништва од заразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће;
 • контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја;
 • санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором;
 • начин организовања и спровођења програма за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени;
 • утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима,
 • санитарни надзор на државној граници и у местима царињења.

Основни закони над чијом применом санитарна инспекција врши инспекцијски надзор су Закон о санитарном надзору и Закон о заштити становништва од заразних болести.


Инфо пулт

Будите проактивни!

Поставите питање или покрените иницијативу!

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија