Калкулатор паушалног пореза

Кажњива дела

На овој страници можете видети шта су Ваши следећи кораци уколико инспектор у надзору открије прекршај.


Ако инспектор у надзору открије прекршај, у обавези је да прекршајном суду поднесе захтев за покретање прекршајног поступка – када је новчана каза прописана у распону („од – до“), односно да изда прекршајни налог, када је новчана казна прописана у фиксном износу.

Ипак, Законом о инспекцијском надзору прописано је када инспектор за откривени прекршај неће поднети захтев за покретање прекршајног поступка, односно неће издати прекршајни налог, а под следећим условима, који је неопходно да сви буду испуњени:

  • надзирани субјекат је у остављеном року поступио према мери за отклањање незаконитости, коју је инспекор наложио на записник;

  • највиши износ запрећене казне за прекршај не прелази 200.000 динара;

  • није прописана заштитна мера;

  • штетне последице нису наступиле, као и када су такве последице наступиле, али их је надзирани субјекат отклонио или је штету надокнадио пре почињања поступка инспекцијског надзора, у току надзора пре изрицања мера на записник или у року за поступање по мерама наложеним на записник

  • не ради о поновљеном прекршају надзираног субјекта, него је прекршај учинио прво пут;

  • не ради се о нерегистрованом субјекту.

Постоји још једна ситуација из Закона о инспелцијском надзору када инспектор за откривени прекршај неће поднети захтев за покретање прекршајног поступка, односно неће издати прекршајни налог, а то је онда ако надзирани субјекат, пре покретања поступка инспекцијског надзора, односно обавештавања о предстојећем инспекцијском надзору, самоиницијативно пријави незаконитост, а за незаконитости код којих је могуће отклонити последицу, поред самопријаве, и отклони последице повреде прописа, односно употреби сва средства која су му на располагању да се те последице отклоне. И за ову ситуацију је потребно да се не ради о поновљеном прекршају надзираног субјекта, него да је прекршај учинио прво пут, као и да се не ради о нерегистрованом субјекту.

Инспектор не подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно не издаје прекршајни налог у службеној саветодавној посети.

Више о овоме:


И у инспекцијском надзору, као у области саобраћаја, може да се закључи споразум о признању прекршаја, у складу са Законом о прекршајима. Овај споразум може да се закључи за прекршаје за које се води прекршајни поступак по захтеву за покретање прекршајног поступка, а искључен је за прекршаје за које се издаје прекршајни налог (прописана новчана казна у фиксном износу).

Надзирани субјекат, који је окривљени у прекршајном поступку пред прекршајним судом по захтеву који је поднео инспектор може да поднесе инспектору предлог за закључење споразума о признању прекршаја. Споразум о признању прекршаја садржи, поред осталог, опис прекршаја који се окривљеном ставља на терет, признање окривљеног да је учинио тај прекршај и споразум о врсти и висини казне, односно о другим прекршајним санкцијама.

Да би произвео правно дејство, неопходно је да споразум о признању прекршаја, који закључе инспектор и окривљени, пресудом усвоји прекршајни суд пред којим се води поступак.

Више о овоме:


Инфо пулт

Будите проактивни!

Поставите питање или покрените иницијативу!

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија